Menu
Obec Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár

Pomôcka na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Štáb civilnej ochrany pripravil zásady správania sa pri živelných pohromách - v tejto pomôcke nájdete základné informácie o tom, ako postupovať pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia živelnými pohromami.
- povodné, záplavy, víchrice, snehové jazyky, zemetrasenia, požiare

Pomôcka ŠTÁBU CIVILNEJ OCHRANY na úseku prípravy obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc

Dokument na stiahnutie:

  • Povodne a záplavy; Prietrž mračien,víchrice, silné búrky, intenzívne dažde a krupobitia; Snehové jazyky a záveje; Zemetrasenia; Požiare:

v slovenskom jazyku
v maďarskom jazyku

  • Únik nebezpečných látok; Urýchlené opustenie ohrozeného priestoru; Dopravná nehoda vozidla prepravujúca NL; Evakuácia pri dopravnej nehode; Výhražné anonymné telefonáty; Útok teroristov; Manipulácia s podozrivou zásielkou; Evakuácia; Ukrytie; Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela; Hygienická očista a dekontaminácia; Ochrana potravín a vody:

v slovenskom jazyku
v maďarskom jazyku 

POVODNE A ZÁPLAVY
- v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa odoberte na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto,
- pokiaľ máte
dostatok času:
• vypnete alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
• vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
• uzatvorte všetky okná,
• pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
• pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
• zoberte si nepremokavú obuv a odev,
• odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
• informujte svojich susedov,
• pripravte evakuáciu zvierat,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledujte pokyny v hromadných informačných prostriedkoch.


PRIETRŽ MRAČIEN, VÍCHRICE, SILNÉ BÚRKY, INTENZÍVNE DAŽDE, KRUPOBITIA
· nezdržiavať sa na voľných plochách,
· keď nemusíte, nevychádzať z domu, nepúšťať von deti,
· nezdržiavať sa pri labilných prekážkach,
· zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere,
· odložiť z dvorov voľne položené predmety,
· zabezpečiť domáce zvieratá,
· neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách,
· s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách,
· vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie),
· nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch,
· opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
· zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

pokiaľ máte dostatok času:
· vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu,
· premiestniť hodnotné veci zíc a suterénov na vyššie poschodia,
· uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory,
· pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia,
· pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni,
· zobrať si nepremokavú obuv a odev,
· odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
· informovat svojich susedov,
· pripraviť evakuáciu zvierat,
· pripraviť si evakuacnú batožinu,
· dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny vých informačných prostriedkoch.


SNEHOVÉ JAZYKY A ZÁVEJE
· vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové retaze, vlečné lano, lopata a pod.), . obmedziť pobyt avo vonkajšom prostredí (i sými prostriedkami)
· zabezpeciť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón a pod.) pre prípad núdze.


ZEMETRASENIA
- pred zemetrasením:
* pripraviť si prenosné rádio, baterku a lekárničku,
* naučiť sa základy prvej pomoci,
* poznať hlavné uzávery elektriny a plynu,
* neukladať na police a skrine ťažšie predmety, ťažší nábytok oprieť o steny,
* dohodnúť si spôsob kontaktu s členmi rodiny, príbuznými, na pracoviskách a školách počas zemetrasenia.


- pri zemetrasení:
* pri pobyte v budove ostať dnu,
*
pri pobyte mimo budovy zostať vonku, najviac zranení býva pri panickom úteku z domov alebo do úkrytov,
*
zachovať rozvahu, pomáhať deťom, susedom, starším osobám, invalidom, chorým a zraneným,
* v budove rýchlo
vyhľadať vhodné miesto, postaviť sa k opornému múru alebo pod dvere, ale nikdynie k oknu,
* ukryť sa pod stôl a v továrňach pod najbližší odolný predmet,
*
nevstupovať do výťahu a na schodište,
* vonku sa zdržiavať
čo najďalej od elektrického vedenia, stromov, pomníkov atď.,
* nezostávať v úzkych uliciach, v nevyhnutných prípadoch hľadať ochranu pod najbližšou bránou pod portálom,
*
nepoužívať otvorený oheň, existuje nebezpečenstvo výbuchu plynu a následného požiaru,
*
pri jazde v dopravnom prostriedku okamžite zastaviť na otvorenom priestranstve a nevystupovať počas trvania otrasov.

- po zemetrasení:
* opatrene opustiť budovy a iné objekty narušené otrasmi, pri prechádzaní týmito objektmi hrozí nebezpečie zrútenia jednotlivých častí stavieb,
*
poskytnúť prvú pomoc sebe i iným zraneným, starším alebo chorým osobám, deťom a invalidom, dodržiavať zásady zvýšenej hygieny, aby sa zabránilo rozširovaniu nákazlivých chorôb,
*
nezdržiavať sa pod hrádzami vodných nádrží, v údoliach a okolí potokov a riek, kde môže dôjsť k ich rozvodneniu a pretrhnutiu hrádzí,
*
skontrolovať rozvody plynu, vody a elektriny, pri poruche rozvodov uzavrieť ich prívody, otvoriť okná a opustiť budovu, mimoriadnu starostlivosť venovať miestam, kde hrozí nebezpečenstvo úniku alebo vzniku nebezpečných škodlivín, toxických, biologických, rádioaktívnych, výbušných a iných látok ohrozujúcich životy ľudí a životné prostredie,
* každý
požiar hasiť dostupnými prostriedkami vždy s ohľadom na stav hasených objektov, organizačnými a ďalšími pokynmi, opatreniami zabrániť rozširovaniu požiaru a riadiť sa pokynmi príslušníkov požiarnych útvarov,
* zabezpečiť
trvalý dozor pri používaní otvoreného ohňa, pri opakovaných otrasoch zemského povrchu môže dôjsť v podmienkach poškodených komunikácií a rozvodov plynu k rozsiahlemu požiaru,
*
nepodliehať panike, sledovať správy, pokyny a informácie vysielané v rozhlase, riadiť sa pokynmi,
*
aktívne spolupracovať s orgánmi podieľajúcimi sa na záchranných prácach,
*
nepoužívať zbytočne telefóny mobilných a pevných sietí na vybavovanie osobných záležitostí a prežitých dojmov, vo svojom záujme uvoľniť telefónne spojenie pre urýchlené spojenie záchranárov, zdravotníkov, hasičov, ap.,
*
na pitie používať výhradne vodu prevarenú alebo pochádzajúcu zo zaručene nezávadného zdroja,
*
na núdzové ubytovanie používať stan alebo jednoduchý prístrešok s ľahkou konštrukciou v dostatočnej vzdialenosti od vysokých budov a objektov hroziacich pádom alebo zrútením,
*
na evakuáciu alebo pomoc príbuzným nepoužívať vlastné auto, aby sa predišlo dopravným zápcham a aby komunikácie boli uvoľnené pre dopravné prostriedky záchranárov, hasičov, zdravotníkov a ostatných účastníkov záchranných prác,
*
pri pátraní po osobnom majetku v troskách budov sa nevyhnutne podriaďovať rozhodnutiu orgánov riadiacich záchranné práce,
*
v prípade nariadenej evakuácie alebo premiestnenia do iného objektu vziať so sebou pitnú vodu, potraviny, lieky, baterku, prenosný rádiový prijímač, mobilný telefón, dôležité dokumenty a vhodný odev.

POŽIARE

* ak je to možné, snažte sa uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, ručné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia.
* ak budete hasiť požiar vodou, resp. elektricky vodivou látkou, potom bezpodmienečne
musíte obytný dom ( byt ) odpojiť od elektrického prúdu

* ak nie je možné požiar dostupnými prostriedkami uhasiť okamžite opustite budovu.

Nezdržujte sa zbieraním osobných vecí: zoberte zo sebou iba veci, ktoré vám môžu pomôcť pri "úteku" - hasiaci prístroje( ak máte), hrubú tkaninu, sekeru, lano... Ak vám situácia dovolí, informujte ostatné osoby v budove o požiari "HORÍ", alebo iným dohodnutým signálom, hlavne ak nie je ešte spustená požiarna siréna. Zatvárajte za sebou všetky dvere!!! Dvere ale nezamykajte a nevracajte sa späť do budovy. Pri požiari v žiadnom prípade výťah nepoužívajte, môže sa zaseknúť (prestane fungovať elektrický prúd - skrat elektrického vedenia, odpojenie budovy od elektrického prúdu) a vy uviaznete v ňom bez možnosti úniku (záchranné akcie vo výťahových šachtách sú veľmi náročné, nebezpečné a časovo zdĺhavé).
* vykonajte nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
evakuujte najmä deti a chorých ľudí – využite na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo.
* pri evakuácii sa za každých okolností
musíte vyhýbať zadymeným priestorom: dym zhoršuje viditeľnosť, a čo je ešte horšie, už po pár vdychov v zadymenom priestore môžete upadnúť do bezvedomia. Oheň a dym sa šíri rýchlo a podmienky v budove sa menia každou sekundou. Pri zníženej viditeľnosti sa jednou rukou dotýkajte steny - opora, ktorá umožní rýchlejší a istejší postup vpred.
* dodržiavajte pokyny pracovníkov hasičského a záchranného zboru a ďalších záchranných zložiek. Na výzvu veliteľa zásahu poskytnite osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru.

 

ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTOK
Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Všeobecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky.
Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce NL ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu NL). Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom.

V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ CHEMICKEJ LÁTKY (alebo pri použití chemických zbraní)

Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože, alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok tieto pôsobia na okolie väčšinou v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na kontaminovanie vodných zdrojov.

* Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove treba:
¨ postupovať podľa všeobecných zásad činnosti pri ohrození
¨ zostať vo vnútri, prípadne sa ukryť v úkryte (ak je dostupný),
¨ vytvoriť si izolovaný uzavretý priestor - uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetráky, odstaviť klimatizáciu,
¨ pripraviť si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí tela,
¨ pripraviť si evakuačnú batožinu,
¨ budovu opustiť len na pokyn.
* Keď zaznie varovný signál sirény
pri pobyte mimo budovu treba:
¨ zachovať rozvahu, zorientovať sa podľa situácie a rozhodnúť sa pre opustenie ohrozeného priestoru

¨ rozhodnutie osoby je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a jej polohy; ak sa nachádza v smere vetra a je v časovej tiesni, okamžite musí vyhľadať ukrytie v budovách a postupovať ako pri pobyte v budove.
V PRÍPADE ÚNIKU NEBEZPEČNEJ BIOLOGICKEJ LÁTKY (alebo pri použití biologických zbraní)
Biologické nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a pod.), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou. Pri podozrení z úniku alebo pri úniku biologickej látky resp. pri použití biologických zbraní je potrebné:
¨ postupovať podľa všeobecných zásad
činnosti pri ohrození a tiež zásad ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.
Zvlášť treba:
¨ dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické opatrenia,
¨ pravidelne kontrolovať telesnú teplotu,
¨ hlásiť podozrenie z ochorenia, alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany,
¨ obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutný čas (napríklad nákup základných životných potrieb),
¨ priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch.
Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného
pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných
prostriedkov.

V PRÍPADE ÚNIKU RÁDIOAKTÍVNEJ LÁTKY (alebo pri použití jadrových zbraní)
Pri podozrení z úniku, pri úniku rádioaktívnej látky alebo použití jadrových zbraní postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.
Zvlášť je potrebné:
¨ Čo najskôr sa ukryť v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch),
¨ pokiaľ človek mohol prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v čase, než sa stačil ukryť, potom:
· pred vstupom do budovy odložiť kontaminovaný vrchný odev a obuv do neprievzdušného obalu a nepoužívať ich,
· dôkladne si umyť ruky, tvár a vlasy, vypláchnuť si oči, ústa, vyčistiť si nos a uši,
· ak je to možné, osprchovať sa a vymeniť si bielizeň,
¨ jódové prípravky užiť po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne.(ohrozené obyvateľstvo v 21 km zóne od atómovej elektrárne ). Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku),
¨ zabezpečiť svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívať nechránené potraviny, ovocie a zeleninu,
¨ postarať sa o hospodárske zvieratá
· zatvoriť ich a dať im zásobu krmovín a vody na dva dni,
· zásoby krmiva a vody zabezpečiť pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.


URÝCHLENÉ OPUSTENIE OHROZENÉHO PRIESTORU
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
¨ Uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny.
¨ Pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.).
¨ Uzamknite byt.
¨ Presvedčte sa , či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii.
¨ V prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im.
¨ Sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď., kde sa dozviete informácie o možnom ohrození.
¨ Dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu.
¨ Použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela.
¨ Priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra.
¨ Vždy zachovávajte rozvahu!


DOPRAVNÁ NEHODA VOZIDLA PREPRAVUJÚCA NEBEZPEČNÚ LÁTKU

VŽDY PLATÍ !!!
· ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru.
· nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.

· únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra.

Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky
- odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek,
- ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte motor vozidla a urýchlene opustite kontaminovaný priestor, chráňte si dýchacie cesty vreckovkou,
- bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku,
- oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii,
- nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované,
- po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

zivel

VÝHRAŽNÉ ANONYMNÉ TELEFONÁTY

Výhražné anonymné telefonáty najčastejšie oznamujú uloženie bomby. Zamerané sú na vyvolanie strachu a paniky v objektoch s
väčším sústredením osôb. Telefonát takéhoto charakteru môže preniknúť z iných dôvodov aj na niektorého zamestnanca obecného úradu, školy a pod.. Aj keď väčšinou ide o planý poplach, treba počítať s tým, že anonymná vyhrážka môže byť uskutočnená. Pre posudzovanie vážnosti situácie a pre voľbu opatrení je dôležité správne chovanie pri prijatí oznámenia vyhrážky bombovým útokom.

V priebehu telefonického hovoru je dôležité:
· pozorne počúvať
· volaného neprerušovať
· okamžite písať poznámky
· získať čo najviac informácií
· predlžovať hovor kladením otázok
· zaznamenať údaje o volajúcom (napr. pohlavie, dialekt, prízvuk, spôsob hovoru, odhad veku, zvuky v pozadí)

Ako ďalej konať:
1. ohlásiť udalosť na linku tiesňového volania 112, na 158 a 150
2. oznámiť udalosť starostovi obce
3. po vydaní príkazu o opustení budovy je nutné dodržať tieto zásady:
* všetky osobné veci vziať so sebou,
* obvykle otvorené skrine, zásuvky, písacie stoly nezamykať,
* všetky schránky obvykle zamknuté (pokladne, trezory) zamknúť,
*
vypnúť počítače a všetky elektrické spotrebiče,
*
otvoriť všetky okná a dvere, ak je to možné,
4. budovu opustiť po určených trasách,
5. zhromaždiť sa na určenom mieste, kde čakať na ukončenie poplachu,
6. v ďalšom sa riadiť pokynmi príslušných orgánov.

 

ÚTOK TERORISTOV

- zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
- chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte sa vo vhodnej budove,
- sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný rozhlas),
- plňte pokyny vydané oprávnenými osobami,
- vyhotovte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:

• ochranné rúško – z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
• plášť do dažďa,
• gumené čižmy,
• rukavice (igelitové vrecká),
• rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov,

- utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
- zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky,
- poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším, bezvládnym osobám),
- odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku záchranným jednotkám,
- sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.

Teroristická akcia (použitie strelných zbraní)
• pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto,
• ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien,
• ukryte sa za vhodný kus nábytku,
• striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
• nepoužívajte pevné telefónne linky,
• zachovajte pokoj a rozvahu.


MANIPULÁCIA S PODOZRIVOU ZÁSIELKOU

Netriasť so zásielkou, neotvárať a nevyberať obsah.
_ Vložiť zásielku do plastového vrecka alebo iného vhodného uzatvárateľného obalu, prípadne zakryť.
_ Pri vysypaní obsahu tento neutierať (nevíriť), ale okamžite zakryť fóliou, papierom, smetným košom ap. a už neodkrývať.
_ Ak sa prášok dostal na odev, tento vyzliecť a ďalej s ním manipulovať podobne ako s podozrivou zásielkou.
_ Upozorniť nadriadeného o udalosti a nahlásiť ju na tiesňovú linku 112, 158, 150.
_ Opustiť miestnosť, vypnúť ventiláciu, uzatvoriť okná a dvere, zabrániť vstupu do miestnosti iným osobám.
_ Označiť miestnosť oznamom POZOR, PODOZRIVÁ ZÁSIELKA ! NEVSTUPOVAŤ !
_ Umyť si ruky mydlom a vlažnou vodou, pri kontaminácii odevu odporúčame osprchovať sa od hlavy nadol.
_ Vypracovať zoznam osôb, ktoré prišli do styku so zásielkou, prípadne boli v rovnakej miestnosti a tento odovzdať veliteľovi zásahu.
_ Po príchode zasahujúcich jednotiek správať sa podľa pokynov veliteľa zásahu.
Identifikačné znaky podozrivej zásielky:
_ Veľa známok na obálke.
_ Neznámy odosielateľ.
_ Nesprávne napísaná adresa, nesprávne tituly a oslovenie adresáta.
_ Uvedené tituly, ale žiadne meno a priezvisko.
_ Gramatické chyby, neuvedená spiatočná adresa.
_ Olejové alebo farebné škvrny, podozrivý zápach.
_ Vyššia hmotnosť listu.
_ Tvarovo nesúmerná alebo nerovná obálka, vyčnievajúce drôty alebo kovové fólie.
_ Veľa zabezpečovacieho materiálu, ako lepiace pásky, nálepky ap.
_ Veľa nápisov a označení, farebne a tvarovo pútavých nálepiek s textom alebo obrázkami.
_ Označenie na obálke ako „dôverné“, „do vlastných rúk“ alebo „osobné“.
_ Odlišné miesto odoslania na spätnej adrese od miesta odoslania na pošte.
Podozrivé materiály a zásielky sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou
viacerých identifikačných znakov.


EVAKUÁCIA
V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:
_ uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
_ pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.), uzamknite byt,
_ presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
_ v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
_ dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
_ použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
_ priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra,
_ vždy zachovávajte rozvahu!
EVAKUAČNÁ BATOŽINA
_ osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov,
_ osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
_ základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni,
_ predmety osobnej hygieny a dennej potreby,
_ náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
_ prikrývka, spací vak,
_ vrecková lampa, sviečka a zápalky,
_ ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón),
_ pre deti nezabudnite pribaliť hračku.
Odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny:
do 15 kg pre deti a do 25 kg pre dospelých , príručná batožina 5 kg


UKRYTIE
ÚKRYTOVÁ BATOŽINA - obdobne ako evakuačná -
Odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: do 10 kg pre deti a do 15 kg pre dospelých
Zoznam vecí, ktoré
je zakázané brať do úkrytu:
· zbrane všetkého druhu,
· alkohol a iné návykové látky,
· zapáchajúce a ľahko zápalné látky,
· objemné predmety, kočíky, periny ap.,
· domáce zvieratá, psy, mačky a iné,
· zapaľovače, cigarety, ponorné variče,
· jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
AKO SA SPRÁVAŤ V ÚKRYTE
_ správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
_ neplytvajte vodou a potravinami,
_ udržujte čistotu a poriadok,
_ chovajte sa pokojne, vzájomne si pomáhajte,
_ nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče.

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CIEST A POVRCHU TELA

Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.
Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:

· presune osôb do úkrytov,
· úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou,
· prekonávaní zamoreného priestoru,
· evakuácii obyvateľstva.
OCHRANA HLAVY
Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarsku a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.
OCHRANA TRUPU
Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.
OCHRANA RÚK A NÔH
Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových vrecúšok alebo tašiek.
Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

· celý povrch tela musí byť zakrytý,
· všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
· na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.


HYGIENICKÁ OČISTA A DEKONTAMINÁCIA

Hygienická očista osôb je zameraná na obmedzenie pôsobenia alebo odstránenie nebezpečných látok z povrchu ich tela a člení sa na :
Čiastočnú - zabezpečí obmedzenie pôsobenia
• nebezpečných látok na čo najmenšiu možnú mieru, vykonáva sa ihneď po kontaminácii dostupnými prostriedkami,

Úplnú – zabezpečí odstránenie
• nebezpečných látok z povrchu tela, vykonáva sa v čo najkratšom čase po opustení kontaminovaného priestoru k tomu určenými zasahujúcimi jednotkami alebo v iných vhodných priestoroch (hygienické zariadenia, príp. zdravotnícke).

Postup pri hygienickej očiste svojpomocou
• základným prvkom očisty je pokiaľ možno vymeniť kontaminovaný odev za čistý,príp. aspoň vrchné vrstvy odevu, ktoré sú najviac kontaminované,
• dôkladne sa osprchovať, použiť mydlo, šampón s dôrazom na vlasy, uši , oči, riadne vypláchnuť ústa,
• v prípade nedostatku vody (vždy použiť nekontaminovanú vodu) je možné, použiť navlhčenú látku a otierať nezakryté časti tela,
• v prípade kontaminovanej vody otierať nezakryté časti tela suchou nekontaminovanou látkou, tampónom a pod.

Dekontaminácia terénu, budov a materiálu
Dekontamináciu terénu, budov a materiálu podľa druhu a charakteru nebezpečnej látky rozdeľujeme na:
Špeciálnu očistu –odstránenie chemických nebezpečných látok z povrchu objektu,
Dezaktiváciu – odstránenie rádioaktívnych nebezpečných látok z povrchu objektu na bezpečnú úroveň z hľadiska radiačnej ochrany,
• Dezinfekciu – ničenie choroboplodných zárodkov (biolog. neb. látok),
• Dezinsekciu – ničenie článkonožcov ako prenášačov choroboplodných zárodkov,
• Deratizáciu – ničenie hlodavcov ako prenášačov chorobplod. zárodkov.
Dekontamináciu vykonávajú záchranné zložky, špecializované firmy, obce ak majú vhodnú techniku ale môžu ju vykonávať aj občania svojpomocou na svojom majetku, podľa pokynov obce (postrekovačmi a pod.)


OCHRANA POTRAVÍN A VODY

Pri vzniku mimoriadnej udalosti s únikom nebezpečných látok (chemických, rádioaktívnych, biologických) je potrebné venovať nevyhnutnú pozornosť aj ochrane potravín a vody hlavne pri dlhodobejšom pobyte v ohrozenej oblasti,
• používať hlavne balené potraviny (konzervy, zaváraniny ale aj mrazené potraviny, balené vody a minerálky),ale aj tieto potraviny hoci sú v obaloch, treba chrániť tak, aby boli buď hermeticky uzavreté v plechových nádobách, v sklenených nádobách, alebo v zdvojených obaloch (pogumovaných, z PVC a iných),
• ak sa na ochranu potravín použije chladnička, potraviny sa nemusia baliť zvlášť, len cez chladničku sa dá obal z igelitu alebo z inej umelej látky, aby tesniaca guma na chladničke okolo dvierok bola chránená pred kontamináciou,
• potraviny v špajze, treba samostatne alebo v určitých celkoch zabaliť do dvojitého obalu, zviazať gumkou alebo povrázkom a na obal dať nápis s obsahom, najlepšie sú hermeticky uzavreté plechové, sklené obaly alebo z plastických hmôt, ktoré sa odporúča ešte uložiť do utesnených debien, zásuviek, skríň a chladničiek,
• vyhovujúce ochranné vlastnosti môžu mať aj obaly papierové a kartónové, je potrebné, aby obal ma aspoň 5 vrstiev a aby kartónové obaly boli dobre uzavreté,
• drevené obaly, skrinky, zásuvky a debničky a pod. sa navyše z vnútornej strany vyložia celofánom alebo igelitom,
• ochrana zemiakov, ovocia a zeleniny je komplikovanejšia a časovo obmedzená hlavne z dôvodu biochemických procesov látkovej premeny, ktoré v nich prebiehajú a dýchania z dôvodu vytvorenia a udržania optimálnej mikroklímy, hlavne teploty a relatívnej vlhkosti, je obtiažne chrániť tieto produkt

Prílohy

posv_hu_2014.pdf

posv_hu_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,04 kB

posv_2014.pdf

posv_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 878,07 kB

posv_hu.doc

posv_hu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 507,5 kB

posv_sk.doc

posv_sk.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,76 MB
Dátum vloženia: 29. 5. 2019 12:15
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 6. 2019 23:45
Autor:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 22. 4. 2024
slabý dážď 11 °C 4 °C
utorok 23. 4. zamračené 11/4 °C
streda 24. 4. mierny dážď 7/4 °C
štvrtok 25. 4. slabý dážď 12/5 °C

Kontakty

Kontakty

Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Tel./fax: 031 7780 327

oudchotar@gmail.com

Virtuálny cintorín