Obec Dolný Chotár
Obec Dolný Chotár

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Chotári na základe zák. č.369/1990 Zb. zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovení vydalo tento

Štatút obce

ČASŤ I.
§1
Úvodné ustanovenia

 

1) Štatút obce Dolný Chotár upravuje vúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi postavenie aôsobnosť obce, práva aobyvateľov obce, základné zásady hospodárenia anakladania sobce, postavenie aôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu aďalších orgánov obecnej samosprávy, spôsobiacich práce aši tiež širšie vzťahy obce.
2) Štatút obce Dolný Chotár je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.

 

§2
Postavenie obce

1) Obec Dolný Chotár je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, združuje občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt.

2) Obec Dolný Chotár je právnická osoba, ktorá za podmienok určených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami.

3) Obec Dolný Chotár má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu.

 

§3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti

 

1) Obyvateľom obce Dolný Chotár je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.

2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce najmä výkonom svojich práv aí, ktoré sú zakotvené predovšetkým v§ 3 ods. 2 a 3 a§ 4 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. ozriadení ví neskorších právnych predpisov.

3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonmi aými všeobecne záväznými právnymi predpismi.


4) Na samospráve obce má právo sa podieľať aj ten, kto má na území obce vo vlastníctve nehnuteľný majetok alebo, kto í miestnu daň alebo miestny poplatok, tiež ten, kto je v obci prihlásený na prechodný pobyt, alebo dlhodobý pobyt, alebo ten, kto má čestné občianstvo obce.
Tieto osoby však nemajú právo voliť ať volený do orgánov samosprávy obce, ako aj právo hlasovať oôležitých otázkach života aobce (miestne referendum).


5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc včase náhlej núdze spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou obdobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.

6) Obec poskytuje obyvateľom sociálnu pomoc ažíva podporné mechanizmy v oblasti sociálnych vecí vúlade správnou úpravou.
Obec vydá (môže vydať) samostatné zásady, ktoré budú obsahovať podmienky poskytovania sociálnej pomoci ažívania podporných mechanizmov.

 

§4
Samospráva obce

 

1) Obec samostatne rozhoduje ačňuje všetky činnosti súvisiace so správou obce amajetku, samostatne zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce jej zsamosprávnej pôsobnosti stanovenej osobitným zákonom, ak takéto činnosti vzákona nevykonáva štát alebo iná právnická alebo fyzická osoba.

 

2) Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:
a) orgánov obce;
b) hlasovaním obyvateľov obce;
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce.
Popri týchto formách môže obec využívať aj iné vhodné nástroje anapr. informatívne stretnutia, zhromaždenia a

3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať sľskými právnickými aými osobami pôsobiacimi važ spolupracuje sými stranami avyvíjajúcimi činnosť vako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.Obec tiež úzko spolupracuje aj sými podnikateľskými subjektami, ktorých činnosť má alebo môže mať dosah aýznam pre obec, najmä zľadu zabezpečovania jednotlivých samosprávnych funkcií obce.

4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenia“).
Nariadenia obce nesmú byť vsÚstavou Slovenskej republiky, vsústavnými zákonmi, zákonmi aárodnými zmluvami, sými vyslovila súhlas Národná rada SR aé boli ratifikované aásené spôsobom ustanoveným zákonom.Vo veciach, vých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a vmedziach. Také nariadenie nesmie byť vs Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované aásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, svlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev aých ústredných orgánov štátnej správy.Postup pri príprave materiálov apri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút aí poriadok Obecného zastupiteľstva vChotári.

5) Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené vák. č. 369/1990 Zb. ozriadení ví neskorších zmien a– najmä v § 4 ods. 3, vďalších osobitných zákonoch ašeobecne záväzných právnych predpisoch.


 

ČASŤ II.
Majetok obce

§5


1) Majetok obce tvoria všetky hnuteľné aľné veci vo vlastníctve obce ašetky pohľadávky aé majetkové práva obce.
Rozsah majetku obce je upravovaný postupne osobitnou právnou úpravou (napr. zák. SNR č. 138/1991 Zb. oobcí ví neskorších predpisov,).Obec môže zveriť svoj majetok do správy svojím organizáciám a obchodným spoločnostiam podľa osobitného predpisu. Rozsah nakladania asýmto majetkom sa musí upraviť vľských, resp. zriaďovateľských listinách týchto subjektov schválených v

2) Majetok obce Dolný Chotár sa používa najmä:
pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť,
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.Vždom jednotlivom prípade je obec povinná zabezpečiť ať také podmienky, ktoré nebudú zjavne nevýhodné pre obec – napr. doložky oáve spätného vrátenia za tých istých podmienok ako vec bola odovzdaná, ožnosti aktívneho podieľania sa na chode ačinnosti týchto subjektov a

3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie aé verejné priestranstvá) je verejne prístupný ažno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre rôzne subjekty aávnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti vúlade správnou úpravou – najmä Obchodným ačianskym zákonníkom.

5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov apotrieb obce ačinnosť samosprávnych orgánov obce.Majetok obce môže slúžiť aj ako majetkový základ pre neziskové formy činnosti obce – pri zakladaní nadácií, peňažných fondov, vzdelávacích fondov, verejnoprospešných fondov a

 

6) Evidenciu oamajetku obce vedie Obecný úrad vChotári vúlade správnou úpravou.

7) Obec vystupuje vých vzťahoch vo svojom mene aá majetkovú zodpovednosť zýchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.§6

1) Orgány obce aácie sú povinné hospodáriť sobce avštátnom vlastníctve, ktorý bol obci zverený, vrozvoja obce aobčanov aaživotného prostredia.
2) Orgány obce asúčasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať a zhodnocovať asvojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať.
Orgány obce aácie sú povinné najmä:
- udržiavať ažívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
-žívať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
-ť majetok vúčtovníctve podľa osobitného predpisu.

3) Vých veciach (majetko-právnych záležitostiach) obce Dolný Chotár koná vmene navonok starosta obce Dolný Chotár na základe uznesenia OZ.

 

§7


1) Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať ať rozpočtové aíspevkové organizácie obce anávrh starostu vymenúvať aávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať ašovať obchodné spoločnosti aé právnické osoby aľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.

2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania arozpočtových aíspevkových organizácií, ako aj ďalších subjektov aich práv aí upraví obecné zastupiteľstvo vých zásadách.

3) Právnické osoby súčasťou obce obec zakladá, resp. zriaďuje vúlade správnou úpravou. Pritom musí dbať na to, aby včinnosti takýchto subjektov boli zahrnuté aj činnosti samosprávneho charakteru, ačinnosť týchto subjektov napomáhala všestrannému rozvoju obce.

 

§ 8


1) Za osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva obce možno vyberať miestnu daň vúlade správnou úpravou.
 

§ 9


1) Podrobnosti oárení aí sobce upravujú „Zásady hospodárenia sobce Dolný Chotár“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vChotári (§ 9 ods. 1 zák. SNR č. 138/1991 Zb. oobcí ví zmien a

2) Zásady upravujú ažšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Dolný Chotár,
-údanie avlastníctva majetku obce,
-prenechávania majetku obce do užívania ,
-áva aorganizácií, ktoré obec založila alebo zriadila, pri správe majetku obce,
-odňatia majetku organizáciám, ktoré obec založila alebo zriadila,
-é úkony organizácií podliehajú schváleniu orgánmi obce,
-ávu majetku obce,
-árenie asľadávkami aými právami obce,
-sými papiermi,
-čný predaj vecí,
-dodržiavania zásad hospodárenie s
-pohľadávok obce.


 

ČASŤ III.
Financovanie ačet obce

§10
Financovanie


1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým zých príjmov, zo štátnych dotácií ako aj zďalších zdrojov.

2) Obec môže financovať svoje úlohy aj zzdružených sými obcami, (mestami), so samosprávnymi krajmi, príp. sými právnickými aými osobami.

3) Obec môže financovať zabezpečovanie svojich potrieb aj z prostriedkov mimo-rozpočtových peňažných fondov (ďalej len "peňažné fondy"), zo zisku z podnikateľskej činnosti, z návratných zdrojov financovania, zo združených prostriedkov.

4) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky .Rozsah účelových aúčelových dotácií upravujú každoročne rozpočtové pravidlá Slovenskej republiky.

5) Obec si môže zriadiť na plnenie svojich úloh mimo-rozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo zého dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond, správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili apodľa dohodnutých pravidiel.

 

§11
Rozpočet


1) Základom finančného hospodárenia obce je rozpočet obce zostavovaný v súlade s platnou právnou úpravou aľovaný Obecným zastupiteľstvom vChotári.Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie aľuje záverečný účet obce.

2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na pätnásť dní na úradnej tabuli vaby sa kmohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb. ví zmien aisté sa týka záverečného účtu obce.

3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú aýdavkovú časť.
Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií podľa tohto alebo osobitného zákona, výnosy z finančných prostriedkov obce, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu, dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a dotácie zo štátnych fondov, ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä:
záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi, výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý obec užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo sšším územným celkom, prípadne s ďalšími osobami na zabezpečenie úloh vyplývajúcich z pôsobnosti obce vrátane záväzkov vzniknutých zo spoločnej činnosti,ýdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce, úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí, výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z nich, iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.

4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť oásení dobrovoľnej zbierky alebo oí úveru alebo pôžičky.Oásení dobrovoľnej zbierky alebo oí úveru, alebo pôžičky rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu.

5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do mimo-rozpočtového fondu obce, alebo do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok. Použitie prostriedkov fondov schvaľuje na konkrétnu akciu OZ.

6) Účtovníctvo oamajetku obce, oýnosoch, príjmoch aýdavkoch ačných vzťahoch kštátnemu rozpočtu, vúlade správnou úpravou vedie Obecný úrad vChotári. Hospodárenie srozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi.

7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty aé) ako regulatíva na podporu ochrany životného prostredia vúlade správnou úpravou.

8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obce obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

9) Ročnú účtovnú závierku obce overuje audítor (§ 9 ods. 4 zák. č. 369/1990 Zb. ví zmien a

 

§11
Rozpočtové provizórium


1) Ak nie je rozpočet obce schválený obecným zastupiteľstvom do 31. decembra bežného roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie vod 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obce rozpočtovým provizóriom .

2) Rozpočtové príjmy aýdavky uskutočnené včase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení vzastupiteľstve.

3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia ví rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania sčnými prostriedkami obce Dolný Chotár“, ktoré schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vChotári.


 

ČASŤ VI.
Orgány obce

§13
Základné ustanovenia

 

1) Orgánmi obce Dolný Chotár sú:
a)obecné zastupiteľstvo
b)starosta obce

2) Obecné zastupiteľstvo vChotári zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú najmä:
a)komisie obecného zastupiteľstva;
b)obecný hasičský zbor vChotári.

3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.

4) Obec Dolný Chotár zriaďuje aj iné komisie a útvary v súlade s platnou právnou úpravou – napr. podľa zák. č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, zák. č. 152/1998 Z. z., o sťažnostiach a pod.

 

§ 14Obecné zastupiteľstvo obce


1) Obecné zastupiteľstvo vChotári je zastupiteľský zbor obce Dolný Chotár zložený zzvolených vvoľbách obyvateľmi obce Dolný Chotár na štyri roky.Spôsob volieb do obecného zastupiteľstva je upravený vprávnom predpise.

2) Obecné zastupiteľstvo vChotári má 5 poslancov.

3) Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.


 

§ 15Úlohy obecného zastupiteľstva
 

1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje ošetkých základných otázkach života obce Dolný Chotár aáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.4 zák. č. 369/1990 Zb. ozriadení ví neskorších zmien a

2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené :
a) určovať zásady hospodárenia asobce a sštátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku ať hospodárenie sím,b) schvaľovať rozpočet obce azmeny, kontrolovať jeho čerpanie aľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať oí úveru alebo pôžičky, oí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti arozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať oí ašení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov,e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku adávky ať oí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce oôležitejších otázkach života aobce aávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) schvaľovať dohody oárodnej spolupráci ačlenstvo obce várodnom združení podľa § 21 ods. 1,
i) určovať organizáciu obecného úradu ačovať plat starostu a hlavného kontrolóra obce,j) zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra ačovať mu rozsah úväzku,
k) schvaľovať rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a
l) zriaďovať, zrušovať ať rozpočtové aíspevkové organizácie obce anávrh starostu vymenúvať aávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať ašovať obchodné spoločnosti aé právnické osoby aľovať zástupcov obce do ich štatutárnych aých orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce právnickej osobe.
m) schvaľovať združovania obecných prostriedkov ačinností aúčasť vženiach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
n) zriaďovať ašovať orgány potrebné na samosprávu obce ačovať náplň ich práce,o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a
p) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
q) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 20.000 Sk,
r) schvaľovať nakladanie sými právami,
s) schvaľovať aukčný predaj vecí,
t) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, príp. znelku obce
u) schvaľovať štatút obce,

3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie oľvek ďalšej otázke života obce, pokiaľ má charakter zásadnej aákladnej otázky týkajúcej sa života v

4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu arokovania, prípravu materiálov ana rokovanie, spôsob uznášania sa aímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení ačovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva vChotári.


§16
Starosta obce


1) Predstaviteľom obce ašším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce vvoľbách.
Spôsob volieb je upravený vých predpisoch.

2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce vávnych vzťahoch obce aávnych vzťahoch zamestnancov obce, vívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 ods. 5 zák. č. 369/1990 Zb.), vňových aých vzťahoch je správcom dane (§ 1a písm. b/ zák. SNR č. 511/1992 Zb. oáve daní aví zmien a

3) Starosta najmä:
a)zvoláva azasadnutia obecného zastupiteľstva aich uznesenia,
b)vykonáva obecnú správu,
c)zastupuje obec navonok – vo vzťahu kštátnym orgánom, kávnickým a fyzickým osobám,d)rozhoduje ošetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,e)uschováva erb obce a vlajku obce ažíva obecné symboly,
f)podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce.

4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše do 10 dní od jeho schválenia obecným zastupiteľstvom.

5) Rozsah úväzku starostu obce stanovuje obecné zastupiteľstvo na celé budúce funkčné obdobie ažno ho počas funkčného obdobia meniť.

§ 17Zástupca starostu

1)Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na návrh starostu spravidla na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom, azobecného zastupiteľstva.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie.
Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
3) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie vykonáva úkony, ktorých okruh na návrh starostu ustanoví obecné zastupiteľstvo.
4) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu vChotári.


§ 18Komisie obecného zastupiteľstva

1) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne aé orgány.

2) Komisie sú zložené zobecného zastupiteľstva aďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom zodborníkov.

3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – ačlenov komisií aim úlohy podľa miestnych podmienok aKaždá komisia sa skladá zkomisie, tajomníka komisie ačlenov.Predseda komisie:
riadi aprácu komisie, zvoláva jej schôdze aich priebeh, spoločne síkom komisie pripravuje program schôdze,
-plán činnosti,
-spoluprácu komisie sými komisiami obecného zastupiteľstva,
-komisiu navonok.
Tajomník komisie:
-čne skomisie vypracúva návrh plánu činnosti komisie,
-čuje prípravu programu schôdze komisie,
-písomné záznamy oôdzkach komisie,
-čuje administratívnu agendu súvisiacu sčinnosťou komisie,
-í ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí.

4) Obec Dolný Chotár má vytvorené tieto stále komisie:
-čná komisia, výstavba aživotné prostredie
-verejného poriadku, kultúra, šport aškolstvo
-čná komisia
-ďovacia komisia

5) Vípade potreby avytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.

6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a)vypracúvajú stanoviská kálom prerokúvaným obecnými orgánmi, kôležitejším otázkam života obce
b)vypracúvajú návrhy ana riešenie najdôležitejších otázok života vaú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať aýsledku komisiu informovať,c)kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva arady, dozerajú na hospodárenie sobce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú ačnú činnosť vkontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenie apríp. pripomienky obyvateľov obce.

7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za štvrť roka.Komisie zvoláva apredseda komisie.
Zásady rokovania aášania sa si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí, resp. vRokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva vChotári, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.

 

§ 19Obecný úrad


1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva aObecný úrad je zložený zoobce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.

2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne ačné práce súvisiace sím úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov obce aánov obecného zastupiteľstva apodateľňou aýpravňou písomností obce,
b) pripravuje odborné podklady aé písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady aí obecného zastupiteľstva,
c) vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných vávnom aňovom konaní, vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva astarostu,
d) koordinuje činnosť organizácií aďalších subjektov vytvorených aých obcou,e) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3) Prácu obecného úradu vedie aobce.

4) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, pôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu až ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu vChotári, ktorý schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vChotári.

 

§ 20Obecný hasičský zbor

 

1) VDolný Chotár pôsobí Obecný hasičský zbor Dolný Chotár (spoločne zriadený hasičský zbor, protipožiarna hliadka), ktorý zriaďuje Obecné zastupiteľstvo vChotári. Obecné zastupiteľstvo tiež určuje objem atechnických prostriedkov potrebných na jeho činnosť.

2) Obecný hasičský zbor:
- vykonáva hasebné práce pri zdolávaní požiarov na území obce apomoc jednotkám požiarnej ochrany pri sústreďovaní síl avípade zdolávania požiarov mimo územia obce,
-áva technické zásahy pri ohrození života a
-technickú pomoc aľa sa na záchranných prácach vípade vzniku živelných pohrôm audalostí,
-ľa sa na zabezpečovaní odbornej prípravy dobrovoľných verejných hasičských zborov, požiarnych hliadok ačlenov kontrolných skupín,
-ľa sa na spracúvaní určenej dokumentácie požiarnej ochrany obce,
-ľa sa na organizovaní aávaní preventívnych požiarnych kontrol,
-ľa sa na plnení úloh na úseku civilnej obrany,
-í ďalšie úlohy podľa organizačného poriadku astarostu.

3) Postavenie, organizáciu, početné stavy, riadenie aú činnosť obecného hasičského zboru upraví obecné zastupiteľstvo včnom poriadku Obecného hasičského zboru vChotári sým, že podľa § 33 ods. 8 zákona č. 314/2001 Z. z. opred požiarmi ví neskorších predpisov podrobnosti o postupe pri určovaní počtu členov obecného hasičského zboru a o materiálno-technickom vybavení upravuje vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 169/2002 očských jednotkách ví neskorších predpisov.


 

ČASŤ V.
Hlasovanie obce

§ 21

1)Hlasovanie obyvateľov obce Dolný Chotár oôležitejších otázkach života aobce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.

2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o(§ 11a1 zák. č. 369/1990 Zb.):
a)zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
b)odvolanie starostu,
c)petíciu skupiny obyvateľov obce včte aspoň 30 % oprávnených voličov.

3) Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce aj pred rozhodnutím oďalších dôležitých veciach samosprávy obce.

4) Výsledky hlasovania obyvateľov obce sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov, oprávnených voliť podľa zákona oľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky hlasovania obyvateľov obce do troch dní od doručenia zápisnice oýsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.

5) Podmienky, spôsob auskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví vvšeobecne záväznom nariadení.


 

ČASŤ VI.
Verejné zhromaždenie obyvateľov obce

§ 22

1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.

2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:ak to požiada petíciou najmenej 30 % oprávnených voličov,

ak to požiada Ľ všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.

5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabuli na Obecnom úrade vChotári, príp. iným vhodným spôsobom (napr. vyhlásením v obecnom rozhlase a pod.).O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezentačná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.

6) Starosta obce môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce, resp. časti obce za účelom posúdenia dôležitých otázok rozvoja obce.
Na priebeh takéhoto zhromaždenia sa primerane vzťahuje ods. 1 – 5 tohto ustanovenia.

 

 

ČASŤ VII.
Poslanci obecného zastupiteľstva

§ 23
Úvodné ustanovenie

1) Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce vvoľbách.Spôsob voľby ačty poslancov sú určené osobitnými právnymi predpismi.
2) Poslanci dbajú oaby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami, resp. záujmami častí obce. Vykonávajú ju vúlade sústavou, sústavnými aďalšími zákonmi.

§ 24
Vznik aánik poslaneckého mandátu

 

1)Poslanec nadobúda svoje práva azvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.

2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.

3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zloženia sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Mandát poslanca zanikne v súlade s platnou právnou úpravou najmä:
- odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu sýhradou,
-ím funkčného obdobia,
-ím sa mandátu,
-ávoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,-ím spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti právne úkony,
-trvalého pobytu mimo územia obce; vách so samosprávou mestských častí aj vípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, vvykonáva funkciu,
-sa bez vážneho dôvodu aospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe na riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva,
-počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,-ípade nezlučiteľnosti funkcií v§ 11 ods. 2 zák. č. 369/1990 Zb.
-šením obce,
-ťou.

 

§ 25
Práva aposlancov


1) Poslanec je oprávnený najmä:
a)predkladať obecnému zastupiteľstvu aým orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky aámety,
b)interpelovať starostu,
c)požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou, od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií aých subjektov súčasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d)požadovať informácie aod fyzických aávnických osôb, ktoré vykonávajú vpodnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v
e)zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, na vybavovaní sťažností, oznámení aktoré vykonávajú orgány samosprávy obce aý kontrolór obce,
f)požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.

2) Poslanec je povinný najmä:
a)zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,b)zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva aorgánov, do ktorých bol zvolený,c)dodržiavať Štatút obce Dolný Chotár, Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vChotári ako aj ďalšie organizačné normy a
d)dodržiavať ašpektovať účinné všeobecne záväzné nariadenia obce aámci svojich možností aí vykonávať ich kontrolu ašpektovanie,
e)obhajovať záujmy obce aobyvateľov.

3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov apodporu poslaneckej iniciatívy.

4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov očinnosti ačinnosti obecného zastupiteľstva.

 

§ 26
Náhrady poslancov1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru.Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, a to podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.

2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani na nárokoch vyplývajúcich z jeho pracovného alebo obdobného pomeru.

3) Poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie dlhodobo plne uvoľnení zo zamestnania patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraný plat od obce. Jeho pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní sa zachováva za podmienok podľa osobitných predpisov.

4) Poslancom, ktorí nie sú v pracovnom alebo obdobnom pomere, obec poskytuje náhradu ušlého zárobku.


 

ČASŤ VIII.
Vzťah obce kým obciam a mestám

§ 27

 

1) Veci spoločného záujmu obce Dolný Chotár aých miest aí sa riešia dohodou obce sými mestami a

2) Obec môže spolupracovať sými obcami ana základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení ženia obcí, ako aj zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.

3) Obec môže vsvojej pôsobnosti spolupracovať súzemnými aávnymi celkami, alebo súradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Za tým účelom má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov, alebo územných orgánov.


 

ČASŤ IX.
Vzťahy sánmi štátu, sávnickými aými osobami, sými stranami aačianskymi združeniami

§ 28


1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje sánmi štátu, anajmä súzemne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými aými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, aďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou a

2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce aprospech obce sľskými právnickými aými osobami aými stranami aačianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.


 

ČASŤ X.
Symboly obce, čestné občianstvo, ceny akronika obce

§29
Úvodné ustanovenia

 

1) Obec Dolný Chotár má právo na vlastné symboly. Symbolmi obce sú erb obce, vlajka obce.

2)
Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a
a) Čestné občianstvo obce Dolný Chotár
b) Vyznamenanie I., II., III. Stupňa
c) Cena starostu obce Dolný Chotár
d) Odmeny

 

§30
Erb obce


1) Erb obce Dolný Chotár tvorí: vštíte zlaté klasy – bočné odklonené alistnatých steblách – to všetko prekryté zlatou položenou rybou vzbroji. Erb je zapísaný vregistri Slovenskej republiky pod signatúrou D-130/02.

 

2) Podrobné aáväzné zobrazenie erbu obce Dolný Chotár tvorí prílohu č.1 tohto štatútu.

3) Právo použiť ažívať erb obce je viazané na súhlas (povolenie) starostu. Súhlas starostu sa vydáva maximálne na dobu 1 roka. Záujemca ožívanie obecného erbu uvedie vísomnej žiadosti formu aôsob používania vyobrazenia erbu. Žiadosť podávajú všetky subjekty, okrem tých, ktoré sú uvedené v4 tohto ustanovenia.
Žiadosť musí obsahovať:
- úplný grafický návrh, spôsob použitia erbu,
-na ktoré sa žiada vydanie súhlasu (povolenia),
-oí poplatku.


4) Erb obce sa používa:
a) na insígniách starostu,
b) na listinách oí čestného občianstva obce Dolný Chotár, ceny obce Dolný Chotár aobce Dolný Chotár,
c) na budovách, kde má sídlo Obecný úrad vChotári,
d) na označenie územia, resp. katastrálneho územia obce,
e) vích miestnostiach orgánov obce aúradnej miestnosti starostu obce.
Subjekty používajúce erb zhora uvedeným spôsobom sú oslobodené od platenia poplatkov.

 

§31
Vlajka obce


1) Vlajka obce: Pozostáva zpozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej (3/9), žltej(1/9), zelenej(1/9), bielej(1/9) aVlajka má pomer strán 2:3 ačená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Vlajka je zapísaná vregistri Slovenskej republiky pod signatúrou D-130/02.

2) Podrobné aáväzné zobrazenie vlajky obce Dolný Chotár tvorí prílohu č.2 tohto štatútu.

3) Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR aá zástava spoločne, sú umiestnené vvýške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená zčelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 8 zák. č. 63/1993 Z.z. oštátnych symboloch SR apoužívaní ví neskorších predpisov ).
 

§32
Čestné občianstvo


1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili oaľaďovanie obce, ochranu jeho záujmov ašírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Dolný Chotár.

2) Oí čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3)Oí čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta.Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je vpocteného.

4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Dolný Chotár.

5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.

 

§33
Vyznamenania I., II. aStupňa


1) Vyznamenania I., II. astupňa sa udeľujú za:
- vynikajúce tvorivé výkony aýznamné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej ašnej činnosti,
-činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili oársky aúry rozvoj obce, jeho propagáciu doma ičí,
-činnosť osôb pri záchrane ľudských životov aobce aobčanov.

2) Návrhy na udelenie vyznamenaní môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, príp. aj občania obce.
Návrhy musia byť riadne odôvodnené. Oí vyznamenaní rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3) Vyznamenanie tvorí plaketa sobce avje uvedené meno a priezvisko.

4) Vyznamenanie obce slávnostne odovzdáva laureátom starosta obce.

5) Výnimočne sa môže vyznamenanie udeliť jednotlivcovi ijeho smrti – in memoriam. Vprípade sa vyznamenania môžu odovzdať rodinným príslušníkom pocteného.

 

 

§34
Cena starostu obce


1) Udelenie ceny starostu obce navrhuje starosta obce – občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce. O udelení tejto ceny rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

2) Cenu starostu obce Dolný Chotár tvorí vecný dar.

3) Cena starostu sa môže udeliť raz ročne.

4) Evidencia sa vedie v Kronike obce Dolný Chotár, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

§35
Odmeny


1) Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť zých prostriedkov vecné dary aanajmä poslancom aým obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu vánoch samosprávy aýznamný podiel na rozvoji obce.
 

§36
Kronika obce


1) Kronika obce Dolný Chotár sa vedie v úradnom jazyku, príp. aj v jazyku príslušnej národnosti.

2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch.
Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.

3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.

4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje komisia ochrany verejného poriadku, kultúry, športu a školstva.


 

 

ČASŤ XI.
Pomoc pri mimoriadnych situáciách

§37
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách


1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.

2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.

3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.

4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.

 

§38
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách


1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov aípadnú náhradu škody vúlade správnou úpravou.


 

ČASŤ XII.
Spoločné aáverečné ustanovenia

§39

1) Štatút obce Dolný Chotár je základnou právnou normou obce Dolný Chotár.Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné organizačné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.

2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje Obecné zastupiteľstvo vChotári 3/5 väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva.

3) Štatút obce Dolný Chotár bol schválený Obecným zastupiteľstvom vChotári dňa 01.07.2002 uznesením č.27/2002.

4) Štatút obce Dolný Chotár nadobúda účinnosť dňom 01.07.2002.


František Dora

VChotári, dňa 01.07.2002 Starosta obce

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 9. 8. 2022
takmer jasno 30 °C 16 °C
streda 10. 8. polojasno 30/15 °C
štvrtok 11. 8. zamračené 29/15 °C
piatok 12. 8. oblačno 29/15 °C

Kontakty

Kontakty

Obecný úrad Dolný Chotár
925 41 Dolný Chotár č. 45

Tel./fax: 031 7780 327

oudchotar@gmail.com

Virtuálny cintorín